The
Poetry
of Piu Roy

Beenapanir aradhana

Himel batas kuashaghera shiter sakal..

Basnta panchomir sakal…

Halud gada ar chandro mallikar aghran magha .. Kokiler kuhutaner…thanda provat,

Beenapaneer aradhanar …panchami ..basanta panchami.

Ragin kagaj …gadar mala sada alponay..

Nijjer schooli ochena…

Sahopathider sathe ragano se sakaler smriti jol jol

Upos pete billo patro sathe gadar anjali… Swarasatyi namho namho….

Sada sankh aloo,narkel kul mayer prasad …aha mayer prasad moder ghore…moder paray …

moder schoole beenapaneer aradhana

Halud sharee shampu kora khola chule

amra sabai prajapati…

Saratadin ghure ghure t

hakur dekhar se kolotan ajo omolin…

Shaiyshab ar kaishorer beenapaneer aradhana…